§ 1

Organizatorem głosowania internetowego jest Miasto Łódź z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104 , 90-926 Łódź. Niniejszy Regulamin określa warunki głosowania internetowego, o którym mowa 
w paragrafie § 5. 1. 3) I Regulaminu Konkursu „Młodzi w Łodzi-Mam Pomysł na Startup” stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia NR 705/VII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 marca w sprawie ogłoszenia XI edycji Konkursu pod nazwą "Młodzi w Lodzi-Mam Pomysł na Startup", zwanego w dalszej części Regulaminem Konkursem. Głosującym jest osoba, która bierze udział w głosowaniu internetowym na wybrane prace konkursowe za pośrednictwem strony internetowej mwlstartupy.exaco.pl/

§ 2

Celem głosowania internetowego jest wyłonienie laureata Nagrody Internautów spośród uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu. Nagrodę Internautów uzyska uczestnik/zespół, którego/których projekt, uzyska najwięcej głosów w głosowaniu internetowym.

Głosowanie internetowe będzie prowadzone w trakcie trwania II etapu Konkursu 
w okresie od 2 do 6 października 2019 r. na stronie  mwlstartupy.exaco.pl/. Głosowanie odbędzie się za pomocą aplikacji umieszczonej na stronie: mwlstartupy.exaco.pl/..  Warunkiem udziału w głosowaniu jest akceptacja Regulaminu głosowania oraz zalogowanie się do strony  mwlstartupy.exaco.pl/. za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub profilu w portalu Google+.

Głosujący może wziąć udział w głosowaniu tylko raz, oddając 1 głos na jeden wybrany przez siebie projekt. Na potrzeby głosowania internetowego gromadzone będą adresy IP komputerów użytkowników, którzy wysłali swój głos. Po zakończeniu głosowania numery IP zostaną usunięte z serwera. Inne dane głosujących nie będą przechowywane.

Informacja o wynikach głosowania zostanie ogłoszona podczas Gali Finałowej Konkursu pn. „Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Startup” oraz na stronie: www.startupy.lodz.pl.

§ 3

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: problemy w funkcjonowaniu głosowania internetowego, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w głosowaniu internetowym niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, przerwy w funkcjonowaniu głosowania internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora

§ 4

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu Konkursu „Młodzi w Łodzi-Mam Pomysł na Startup”. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, e-mail: iod@uml.lodz.pl.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl bądź telefonicznie +48 (42) 638-59-50. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Młodzi w Łodzi - mam pomysł na startup”. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu w celu uczestnictwa w Konkursie, w tym udziału w szkoleniach, doradztwie i mentoringu oraz wydarzeniach towarzyszących konkursowi, a także w celach marketingowych.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym:
a. Parterom Strategicznym w celu oceny zgłoszeń oraz kwalifikacji Uczestników do etapu szkoleń grupowych, doradztwa oraz mentoringu;
b. Członkom Kapituły Konkursu wyłącznie w celu oceny projektu oraz fundatorom nagród w celu nawiązania kontaktu z wybranym Laureatem; przedsiębiorcom zapewniającym hosting portalu www.startupy.lodz.pl oraz wsparcie utrzymania oprogramowania i poprawnego działania portalu.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu oraz przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.). W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
c. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
d. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
e. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
f. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
g. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia;
h. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.