§ 1

Organizatorem głosowania internetowego jest Miasto Łódź z siedzibą przy 
ul. Piotrkowskiej 104 , 90-926 Łódź. Niniejszy Regulamin określa warunki głosowania internetowego, o którym mowa 
w paragrafie § 5. 1. 3) I Regulaminu Konkursu „Młodzi w Łodzi-Mam Pomysł na startup” stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia NR 8106VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 marca w sprawie ogłoszenia X edycji Konkursu pod nazwą "Młodzi w Lodzi-Mam Pomysł na Startu", zwanego w dalszej części Regulaminem Konkursem. Głosującym jest osoba, która bierze udział w głosowaniu internetowym na wybrane prace konkursowe za pośrednictwem strony internetowej mwlstartupy.exaco.pl/

§ 2

Celem głosowania internetowego jest wyłonienie laureata Nagrody Internautów spośród uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu. Nagrodę Internautów uzyska uczestnik/zespół, którego/których projekt, uzyska najwięcej głosów w głosowaniu internetowym. Głosowanie internetowe będzie prowadzone w trakcie trwania II etapu Konkursu 
w okresie od 14 do 18 października 2018 r. na stronie mwlstartupy.exaco.pl/

Głosowanie odbędzie się za pomocą aplikacji umieszczonej na stronie: mwlstartupy.exaco.pl/. Warunkiem udziału w głosowaniu jest akceptacja Regulaminu głosowania oraz zalogowanie się do strony mwlstartupy.exaco.pl/ za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub profilu w portalu Google+

Głosujący może wziąć udział w głosowaniu tylko raz, oddając 1 głos na jeden wybrany przez siebie projekt. Na potrzeby głosowania internetowego gromadzone będą adresy IP komputerów użytkowników, którzy wysłali swój głos. Po zakończeniu głosowania numery IP zostaną usunięte z serwera. Inne dane głosujących nie będą przechowywane. Informacja o wynikach głosowania zostanie ogłoszona podczas Gali Finałowej Konkursu pn. „Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Startup” oraz na stronie: www.startupy.lodz.pl.

§ 3

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: problemy w funkcjonowaniu głosowania internetowego, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w głosowaniu internetowym niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, przerwy w funkcjonowaniu głosowania internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora

§ 4

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu Konkursu „Młodzi w Łodzi-Mam Pomysł na Startup”. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych, 
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,   fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach: ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994); ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia; ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.  W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia; cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych. Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.